Ajudes per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (actualitzat!)

S’ha publicat la Resolució per la qual es convoquen ajudes per alumnes amb NESE pel curs 2023-24.
Termini de presentació de sol·licituds del 8 de maig al 20 de setembre
Enllaç a la convocatòria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-12318
Enllaç per fer la sol·licitud: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html

ACLARIMENTS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU. CURS ESCOLAR 2023-2024