Eleccions al Consell Escolar (famílies)

Us volem informar que al nostre centre ha començat el procés per la renovació parcial del Consell Escolar, i que el proper 30 de novembre hi haurà eleccions a representants dels pares/mares o tutors legals. Per aquest motiu dia 7 d’octubre es va constituir per sorteig la Junta Electoral formada per:

– Representant dels pares/mares o tutors legals: SUREDA GOMILA, SEBASTIÁN

-Representant del Claustre: FAR MANRESA, MARIA EUGÈNIA

-Directora del Centre: OROZ GALMÉS, MARIA

En aquesta mateixa reunió varen ser aprovats els censos de pares/mares/tutors/es, professors i personal no docent ( publicats al taulell del centre), els models de paperetes i el calendari de les eleccions al Consell Escolar 2021.

El Consell Escolar estarà format per:

-L’Equip Directiu (Directora, Cap d’Estudis i Secretària amb veu però sense vot).

-Un representant designat per l’Ajuntament.

-Cinc representants dels mestres

-Cinc representants dels pares i mares (1 dels quals figura com APIMA).

-Un representant dels serveis.

 

Als arxius adjunts podeu trobar el calendari previst del procés electoral que seguirem, a més del full per a inscriurer-se com a candidat/a.

Calendari famílies CE 20-21                      Model candidatura famílies

En aquestes eleccions s’hauran d’elegir 2 pares o mares per un període de 3 anys. La participació és molt important tant en el moment de votar com en el de presentar-se com a candidat/a. Per això animam a tots el pares i mares que vulguin presentar-se que complementin el full adjunt que s’ha d’entregar a la Direcció del Centre abans de les 12 hores de dia 29 d’octubre.

Aquells pares/mares que estiguin interessats podran sol·licitar el vot per correu, tot adjuntant una fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu dins un sobre tancat que es deixarà a la Secretaria del Centre fins dia 30 de novembre a les 14h. Una vegada acabat l’escrutini de les votacions, en cas d’empat, es procedirà a fer el sorteig públic entre les persones candidates empatades. Si teniu algun dubte posau-vos en contacte amb l’equip directiu.

ANIMAU-VOS: PRESENTAU LA VOSTRA CANDIDATURA, LA VOSTRA VEU I EL VOSTRE VOT ÉS IMPORTANT!