Equip

 

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Maria Oroz

Secretària: Carme Fernández

Cap d’estudis: Manoli Sierra

Equip docent

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys: Maria Oliver

4 anys: Maria Joana Juan

5 anys: Lina Martínez i M.Sebastiana Mesquida

+1: Carme Fernàndez

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r:  Joan Llompart

2n: Margalida Fuster

3r: Margalida Florit 

4t: Carme Quetglas

5è: Joan Ramon Bosch

6è: Miquel Joan Bassa

Educació física: César Sánchez (Coordinador TIC)

Educació musical: Miquel Joan Bassa

Llengua anglesa: Joan Ramon Bosch (infantil, 1r, 2n, 3r) + Carme Quetglas (4t) + Maria Oroz (5è i 6è)

Religió: Pep Ferriol (dimarts i dijous)

Pedagogia Terapèutica (PT): M. Eugènia Far

Audició i llenguatge (AL): Margalida Martorell

Departament d’Orientació: Maria Gornals (dijous i divendres)

PTSC: Xisca Bauçà (quincenalment)