Projecte Lingüístic de Centre

CP. MESTRE PERE GARAU

PROJECTE LINGÚÍSTIC DE CENTRE

CURS 2016-17

0. INTRODUCCIÓ

Aquest projecte lingüístic té com a finalitat desenvolupar i concretar el que figura als trets d' identitat del nostre Projecte
Educatiu de Centre referit a la llengua, que haurà d' establir-se d' acord amb les característiques sociolingúístiques de l' entorn
actual de la nostra escola, amb l' objectiu d' assolir el domini de les dues llengües oficials i adquirir competències en llengua estrangera al final de l' escolaritat obligatòria, tal com prescriu l' article 20 de la Llei 3/1986, de normalització lingúística.
La nostra línia d' actuació al camp de la comunicació oral i escrita i de l' aprenentatge serà la d' aconseguir en el nostre alumnat un domini oral i escrit de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: llengua catalana I llengua castellana, i de l' anglès com a llengua estrangera.

1. CONTEXT DEL CENTRE

L' escola C.P. Mestre Pere Garau, és un centre públic d' educació infantil i primària , ubicat al poble de Son Macià, dins el terme
municipal de Manacor. Fou creat l' any 1975, i posteriorment enderrocat l' any 2015. Actualment està en procés de nova construcció. És un centre d' una única línia.

2. L' EQUIP DOCENT

Actualment, el 90 de la plantilla del centre és definitiva, cosa que % dóna estabilitat per dur a terme el present projecte lingüístic.

3. LA POBLACIÓ DE L' ENTORN

La població de Son Macià , on es troba ubicada l' escola, és estable: famílies mallorquines catalanoparlants i darrerament, un percentatge elevat, de famílies immigrants de diverses procedències (Amèrica del sud,, Nord d' Àfrica i altres). L' escola també té l' obligatorietat d' escolaritzar els alumnes de les famílies de la zona costera de Calas de Mallorca.. A aquesta zona costera hi ha famílies castellano parlants, sovint temporeres, i també famílies de parles estrangeres.
Tot això evidencia la necessitat d' assegurar el coneixement i l' ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengüa vehicular en l'àmbit de l' ensenyament propi del centre.
La nostra situació familiar actual és la següent:
-Famílies catalano-parlants: 56
-Famílies castellano-parlants: 21
-Altres procedències: 18

4. ALUMNAT

Actualment, l' escola compta amb 128 alumnes, la procedència dels quals és diversa.: a la gran majoria el correspon aquest centre per la seva domiciliació , seguint el criteri de proximitat. Així mateix , i des de fa un parell d' anys, hem tingut l' arribada
d' infants de diferents països tant europeus com extracomunitaris, així com de la península. Això fa que la diversitat lingúística del centre comenci a ser significativa i variada .

5. SITUACIÓ LINGUISTICA ACTUAL

Pel que fa a la llengua del centre:
● La llengua del centre és el català.
● Des de l' educació infantil fins a sisè de l' educació primària es treballen les tres llengües: català, castellà i anglès, prioritzant
l' aprenentatge en llengua catalana.
● El català és la llengua d' ensenyament-aprenentatge de la lectura i l' escriptura a l' educació infantil i a l' educació primària
● El referent lingüístic es respecta sempre en la llengua anglesa, i sempre que sigui possible en la llengua catalana i en la llengua castellana, entenent que a vegades no és possible quan s' han de fer alguns suports.
Pel que fa al personal del centre
● Cada mestre/a , malgrat faci l' àrea de llengua castellana o anglesa, és referent de la llengua que ensenya i en el seu

defecte, en català.

● Pel que fa al personal no docent del centre, es procura que facin ús de la llengua catalana sempe que sigui possible.
Recordem, que actualment, ens trobem amb una situació transitòria d' ocupar un espai que no és el centre C.P. Mestre
Pere Garau.

Pel que fa a l' àmbit de relació
● És el català la llengua que s' utilitza a totes les reunions dels òrgans col.legiats.
● A les reunions col.lectives del professorat amb les famílies de l' alumnat, aquestes reunions es fan en català.
● A les entrevistes individuals amb la família, per tal de prioritzar la comunicació, s' utilitzarà la seva llengua d' ús segons la
procedència, , sempre i quan no sigui possible l' enteniment en llengua catalana. Per això, es podrà fer servir un intèrpret
( profesorat, alumne o altres). Si hi ha infants presents a la reunió, per tal de mantenir el referent, es fan en català.
● També es fa servir el català amb l' alumnat quan qualsevol professional intervé en el centre. Pel que fa a materials curriculars
● Els materials curriculars els disposam en català, castellà, i també en anglès.
● Els llibres de text són en català, a excepció dels de llengua castellana i anglès.

Àmbit administratiu

● El català és la llengua utilitzada a tota la documentació escolar, de gestió de centre, d' informació, a la retolació i a tots els
àmbits d' actuació.
● Les circulars i publicacions de l' APIMA s' escriuen en català.

6. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

Entenem que el tractament de les llengües:
● És el pilar fonamental del currículum ja que en ell es basa:
- l' aprenentatge i
- la relació entre persones
● Serà contemplat:
- Des de l' adquisició de la competència lingüística i comunicativa de l' alumnat.
- Tant oralment com per escrit i com a mitjà de realització personal.
- En les dues llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma.
-Així con en anglès, atesa la seva importància a la Comunitat Europea i Internacional, i a la societat de la informació.
● La llengua de l' escola és el català.
● Les llengües d' aprenentatge són: majoritàriament el català; també el castellà i l' anglès.
● El procés de la lectura i l' escriptura s' inicia a l' educació infantil, a partir dels tres anys i en català, sempre respectant
el nivell maduratiu de cada alumne/a.

● Es potencia i prioritza la comprensió i l' expresió oral a tots els nivells.
● Cada etapa i cada nivell, a partir del currículum oficial, estableix els continguts comuns a cada llengua, i en quin
moment s' han d' introduir.
● L' aprenentatge de la llengua ha d' estar present en qualsevol moment de la vida escolar.
● Amb l' alumnat que presenta necesitats específiques d' incorporació tardana, la llengua del qual sigui el castellà,, es
podrà contemplar la possibilitat de prioritzar aquesta llengua per a l' aprenentatge de la lectura i l' escriptura de la
següent manera:
- Castellà / català per a l' assoliment de la lectura i l' escriptura.
- Català a nivell oral d' entrada.
- Català escrit de manera progressiva.

7. OBJECTIUS

Els objectius que volem aconseguir sorgeixen del que ens marca la normativa legal en relació al tema de llengües:
- Del tractament de les llengües del Projecte Lingüístic
- De la detecció de les necessitats, analitzada a l' apartat de context.

● Assolir els objectius generals i específics en relació a cada una de les llengües: català, castellà i anglès.
● Posar en marxa els mecanismes necessaris per aconseguir els objectius del Projecte Educatiu de centre en tema de
llengües.

● Garantir el referent lingüístic del mestre/a i l' ensenyament de les tres llengües.
● Potenciar i prioritzar l' expressió i comprensió oral a tots els nivells.
● Adoptar una actitud positiva i estimulant que faci que l' alumnat s' expresi en català amb el personal docent i no
docent.
● Potenciar l' ús de la llengua escrita com a font d' informació i d' expressió en els diferents registres.
● Fomentar que l' alumnat estigui satisfet de poder parlar més d' una lengua i que valori la riquesa personal que suposa el
domini de diferents llengües: a) capacitat de comunicació amb més persones, i b) base per facilitar l' aprenentage
d' altres llengües.
● Fomentar la utilització dels mitjans de comunicació, noves tecnologies i recursos materials i curriculars
majoritàriament en català, però també en castellà I en anglès.
● Utilitzar correctament la terminologia específica de les diferents àrees.
● Vetllar per la recuperació i conservació dels modismes, refranys i frases fetes pròpies de la llengua i cultura de la
nostra Comunitat Autònoma.
● Facilitar a l' alumnat estranger i al no catalanoparlant el suport lingüístic necessari per part del /a mestre/a
tutor/a, i si és el cas, dels mestres de suport, per fer efectiva quan abans millor la incorporació a la comunitat
escolar.

8. METODOLOGIA DEL PROJECTE

● La llengua de l' escola serà el català.
● Serà la llengua utilitzada a tota la documentació escolar i de gestió del centre, així com a la informació, a la
retolació i a tots els àmbits d' actuació.
● La comunicació oral i escrita entre el professorat, entre aquest i les mares/pares, personal no docent,
especialistes, o altres persones que arribin al centre es farà en català, sempre i quan no hi hagi dificultats de
comunicació.
● Els comunicats escrits que surtin de l' escola es faran en català.
● El procés de la lectura i l' escriptura s' iniciarà a l' educació infantil, a partir dels tres anys i en català.
● Els infants es dirigiran a un /a mestre /a en la llengua de la qual n ́ és referent, i en el seu defecte en català.
● Per treballar els diferents nivells de domini de les tres llengües , es podran organitzar agrupaments i tallers,
sempre que hi hagi disponibilitat.
● Es potenciarà i prioritzarà la comprensió i l' expressió oral a tots els nivells.
● Els materials curriculars es disposaran en català, tret dels específics de castellà i d' anglès.
● Els recursos audiovisuals , informàtics, llibres de lectura, i altres materials complementaris, es disposaran en les tres
llengües.
● Les circulars i publicacions de l' APIMA s' escriuen en català.

9. EDUCACIÓ INFANTIL

LES ÀREES

● Llevat de les sessions d' anglès, la resta d' àrees es faran en català.
● Les classes de rehabilitació logopèdica (AL) es faran en català.

10. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LES ÀREES

● Les àrees de llengües es fan en la llengua corresponent.
● L' àrea de música es fa en llengua catalana.
● Es garantirà en l' organització del curs que es compleixin les normes referides a llengües establertes per la
Conselleria d' Educació, Cultura i Universitats.

11. PERSONAL DOCENT (INFANTIL I PRIMÀRIA)

● 4 mestres especialistes d' educació infantil, totes elles referents de català.
● 1 mestra especialista de música , referent de català.
● 1 mestra especialista d' anglès , referent d' anglès i de català, sempre i quan sigui necessari..
● 1⁄2 mestra de pedagogia terapèutica, referent de català.

● 1⁄2 mestre d' audició i llenguatge, referent de català.
● 1 mestre especialista d' educació física, referent de català.
● 5 mestres d' educació primària, tots referents de català.
● 1/3 mestra de religió, referent de català.

12. TRACTAMENT METODOLÒGIC DE LES LLENGÜES

La proposta metodològica es basa en dos principis:
1) El concepte de llengua, com a mitjà privilegiat de comunicació, d' instrument per explorar la cultura i eina
que organitza i ordena el nostre pensament, la nostra activitat i la de la resta de persones.
2)La teoria constructivista del procés d' ensenyament- aprenentatge que parteix dels coneixements previs de
l' alumnat, cerca un aprenentatge significatiu, així com la funcionalitat dels aprenentatges: aprendre a aprendre.
Es tracta de:

● Oferir a l' alumnat oportunitats i ajudes que el capaciti per ser usuari competent de la llengua: que pugui
parlar, escoltar, comprendre llegir i escriure en situacions diverses per a multiplicitat d' objectius.
● Donar oportunitats per millorar la comunicació entre la diversitat de l' alumnat, convertint el centre i les aules
en espais comunicatius.
● Plantejar diferents formes organitzatives que possibilitin la comunicació ( treball en grup, treball cooperatiu, projectes de treball, tallers, racons, ambients...).

● Donar ajudes adequades oferint models correctes de resolució de problemes.
● L' aprenentatge de les habilitats lingüÍstiques ( parlar, escoltar, comprendre, llegir i escriure) es farà partint
d' un objectiu i amb la consciència que existeix.
● A cada activitat que es realitzi es tendrà en compte els tres moments : abans, durant i despre ́s de la tasca
tant per treballar l' expressió com la comprensió.
● També es tendrà en compte:
1. Que l' alumne/a comprengui missatges orals correctament i sigui capaç d' emetre ́n.
2. Que l' alumne/a comprengui missatges i textos escrits i sigui capaç de construir-ne.
3. Que l' alumne/a conegui les principals normes que regeixen la correcta construcció de frases i textos.
● L' avaluació fiable, contrastada i contínua serà la guia de tota activitat i la justificació dels canvis i de les
actuacions.

13. RECURSOS

Humans:
● Personal docent i no docent del centre: ja descrits a l' apartat de metodologia.
● Externs al centre: PTSC, UVAI, Gaspar Hauser, ASPAS...

Materials

A més dels llibres de text i del material complementari, tot el material curricular i recuros que disposa el

centre.

Altres recursos i materials didàctics externs al centre (maletes didàctiques, bibliografia, jocs, tallers...)

Altres:

- Activitats extraescolars

- Activitats complementàries
- Formació del professorat
- Publicacions escolars (pàg web).

14. AVALUACIÓ

La comissió de coordinació pedagògica serà l' encarregada de fer aquest seguiment d' aquest projecte i de
realitzar-ne anualment l' avaluació.
Dins el tercer trimestre el professorat del claustre, reunit en junta d' avaluació, realitzarà una valoració del
projecte i de la seva aplicació. Les conclusions tretes es duran a l' ultima comissió de coordinació pedagògica
de curs, on es realitzarà una posada en comú, una valoració conjunta i es decidirà les mesures a prendre.
Tota aquesta informació quedarà recollida a les actes del claustre, a les actes de la comissió i a la memòria de final
de curs, i servirà per modificar, reforçar, llevar, etc, els aspectes pertinents del projecte en un intent de millorar-lo de cara al començament del nou curs.

L' avaluació es durà a terme a partir de:

● La memòria de fí de curs
● La revisió dels documents institucionals del centre (PEC, RRI, PCC, PLC, PLa d' acollida, PGA...)
● La revisió d' acords en les actes de claustre i de la comissió de coordinació pedagògica.
● La revisió de les activitats extraescolars i dels serveis del centre.
● L' observació de:
- Si els infants empren el català dins l' aula, i si l' empren bé.
- Si al centre s' utilitza el català amb normalitat a l' àmbit de relació.
- Si augmenta la comunicació oral en català entre l' alumnat fora de l' aula.
- Del nivell d' utilització de l' expressió oral en quantitat i qualitat a les diferents situacions i activitats.
● Proves d' expressió i comprensió oral i escrita.
● Recursos emprats: audiovisuals, informàtics, préstec de llibres, llibres llegits i altre material complementari.
● Altres: circulars informatives, notes a les famílies, cartes, comunicats, retolació, etc.

15. CRITERIS D' AVALUACIÓ

● Resultats de l' avaluació trimestral de l' alumnat (globals i per cada una de les llengües).
● Resultats de l ' avaluació de final d' educació infantil (ídem anterior)
● Resultats de l ' avaluació de final d' educació primària (ídem anterior)
● Valoracions fetes del professorat del claustre.
● Valoracions fetes pels coordinadors de cicle a la comissió de coordinació pedagògica.
● Valoracions documentades i recollides a la memòria de fí de curs.
● Opinions escrites de les mares / pares/ representants legals de l' alumnat

AdjuntMida
Projecte Lingüístic de Centre.pdf72.85 KB

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!