Circular Escola. AJUTS DE MENJADOR

Benvolguts pares/mares o tutors legals, es convoquen els ajuts destinats a finançar part del cost del servei de menjador escolar dels
alumnes que, durant el curs 2018-2019, cursin estudis de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària en centres docents públics no universitaris o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre
concertat que cursi estudis obligatoris.
Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits següents:

a. Beneficiaris directes:
i. Alumnes que es trobin en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.
ii. Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
iii. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b. Beneficiaris per barem:
i. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostària.
ii. Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:
- Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2018-2019 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
- Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s'imparteixin els estudis que està cursant.

Per a més informació  consultau la següent adreça :
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387

Termini de presentació: del 23 de maig a l’11 de juny

L'HORITZÓ DE SON MACIÀ VIST DE LA NOSTRA ESCOLA.

 

 

SOM UNA ESCOLA ECOAMBIENTAL!!!